: Lưu lượng nước ngày : Lưu lượng nước giờ : Dữ liệu mưa ngày : Dữ liệu mưa giờ